Kategorie

Promocje

Zobacz wszystkie

Nowości

Brak nowości

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTAIS.PL

I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego artais.pl (Sklep Internetowy) jest Firma WAM Valeriy Sornat, ul. Pęgowska 1a/2, 51-180 Wrocław (wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Wrocławia), NIP 8942827850.
2. Sklep Internetowy sprzedaje komponenty do rękodzieła. Dokonanie zakupu jest możliwe po złożeniu zamówienia, o którym mowa w szczególności w pkt. II - Realizacja zamówienia (Zamówienie).
3. Administratorem danych osobowych jest firma WAM Valeriy Sornat wskazana w punkcie 1.
4. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację Zamówień ze Sklepu Internetowego.
6. Realizacji zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.artais.pl. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.artais.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.artais.pl.
7. Wszystkie ceny artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają VAT według aktualnie obowiązującej stawki) (Ceny).
8. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest paragon fiskalny albo faktura VAT, na życzenie Klienta.

II - REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
a) dokonać wyboru towaru zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty – podając ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.
b) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „Sprawdź zawartość koszyka”.
c) następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub ewentualnie dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”, a następnie wybrać przycisk „Złóż zamówienie”.
d) podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji zamówienia. Następnie należy użyć przycisku „Wyślij”.
e) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Potwierdzam” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji Zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji Zamówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wraz ze wskazaniem przyczyny ww. odmowy.
4. Artykuły oferowane w Sklepie Internetowym są towarami aktualnie dostępnymi, jednakże, w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w części lub całości, każdorazowo, Klient zostanie poinformowany mailowo o zaistniałej sytuacji. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail z taką informacją na adres sklep@artais.pl.
5. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu wysyłanego mailowo na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt mailowy lub telefoniczny.
6. Z chwilą otrzymania Potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
7. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu, przy rejestracji.
8. Klient ma prawo do usunięcia swojego konta w sklepie. O chęci usunięcia konta należy poinformować Sprzedawcę mailowo na adres: sklep@artais.pl. Potwierdzenie usunięcia konta użytkownika zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.

III - WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A. Numer rachunku: 94 1050 1575 1000 0092 6150 3636
c) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poniższego serwisu Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera Pocztex (Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony), przy czym koszt dostawy w każdym przypadku uwidoczniony jest po wyborze sposobu dostawy. Zamówienia opłacone z góry przekraczające określoną wartość, są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
3. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem kuriera, w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo.
4. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, ze zm). Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Sprzedawca nie ma jednak wpływu na czas, w jakim Poczta Polska S.A. realizuje dostawę, w związku z powyższym czas dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie tego przewoźnika.  
5. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – to jest przekazania zamówienia do wysyłki - wynosi do 24-72h od momentu złożenia Zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
6. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Klienta - faktury VAT.

IV - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej.
2. Do zachowania terminu do Odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.
4. W celu Odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego mailowo lub listownie. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@artais.pl. Wzór formularza dostępny jest na stronach Sklepu (ODSTAPIENIE) . Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu od umowy.
5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu od umowy, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania (na przykład pocztą elektroniczną).
6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy, wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy:
Firma WAM
ul. Pęgowska 1a/2
51-180 Wrocław
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
9. Klient ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki, aby uniknąć na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu. Towar prosimy odesłać przesyłką rejestrowaną, przesyłka wysłana za pobraniem nie zostanie odebrana.
10. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy umowa sprzedaży zawarta na odległość ma za przedmiot rzecz dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
12. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on–line albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

V - REKLAMACJE
1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
2. W celu złożenia Reklamacji Klient proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną zdjęcia uszkodzonego przedmiotu (fotografia powinna być wykonana w sposób umożliwiający potwierdzenie tego faktu).
3. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres sklep@artais.pl, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi, jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.
4. W celu złożenia Reklamacji Klient może również odesłać reklamowany towar na adres:
Firma WAM
ul. Pęgowska 1a/2
51-180 Wrocław
5. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest również o wypełnienie formularza reklamacyjnego i dołączenia go do odsyłanego towaru. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest na stronach Sklepu (REKLAMACJA).
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia.

VI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest WAM Valeriy Sornat, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu, podanych jedynie w celu realizacji Zamówienia.
2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością.
3. Podanie ww. danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych opcjonalnych korzyści.

VII - POLITYKA COOKIES
Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny www.artais.pl i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak np. login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
4. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: sklep@artais.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.


Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Suma

Zobacz koszyk